Готуймося до позачергового з’їзду НСПУ

Голова Вінницької обласної організації НСПУ М. Ф. Каменюк запрошує своїх колег-спілчан до обговорення проекту оновленого Статуту НСПУ, який виноситиметься на затвердження позачергового з’їзду Спілки 29 листопада ц.р. Письменники можуть ознайомитися з проектом цього тут, а свої пропозиції та зауваження слід надсилати беспосередньо на електронні адреси НСПУ з поміткою “Статутній комісії”: nspu@ukr.net, ukr.lit@ukr.net.

З’їзд письменників у Києві має не тільки затвердити новий Статут, але й обрати нові керівні органи організації. Нові керманичі, сподіваємося, будуть здатні вивести Спілку із складного становища, в якому вона опинилась останнім часом. Згідно із квотою, Вінниччину на з’їзді педставлятимуть десять делегатів, а саме – Михайло Каменюк, Василь Кобець, Анатолій Подолинний, Григір Мовчанюк, Михайло Вдовцов, Петро Зарицький, Лариса Колесник, Андрій Стебелєв, Наталя Струтинська, Віктор Мельник.

 

ПРОЕКТ    СТАТУТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ ПИСЬМЕННИКІВ УКРАЇНИ

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Національна спілка письменників України (надалі – НСПУ)  – всеукраїнська творча спілка, суб’єкт творчої діяльності, що об’єднує за професійними інтересами українських письменників, які проживають в Україні та за її межами.

1.2. НСПУ діє на основі Декларації прав людини, Конституції України, чинного законодавства України, в тому числі Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки», цього Статуту, інших нормативних актів, що регулюють діяльність творчих спілок.

1.3. На засадах рівноправного партнерства НСПУ співпрацює  з державними та іншими установами, підприємствами і організаціями, творчими спілками, фондами, фізичними особами в Україні та за кордоном.

1.4. НСПУ сповідує принцип рівності своїх членів незалежно від їхніх мистецьких, творчих, політичних чи релігійних вподобань.

1.5. Юридична адреса НСПУ: 01024, м. Київ, вул. Банкова, 2.

 

ІІ.   МЕТА, ЗАВДАННЯ І ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Основною метою діяльності НСПУ є сприяння професійній праці письменників України, захист їхніх авторських та громадянських прав; відстоювання честі, гідності, доброго імені літератора, охорона його творчих і соціальних інтересів, його творчої спадщини у державних органах, громадських організаціях, а також у судах; боротьба з утисками творчої свободи письменників, проти переслідування їх за політичні, національні, релігійні переконання, що не суперечать чинному законодавству України, за дотримання тих чи інших творчих, естетичних принципів.

2.2. НСПУ піклується про освоєння, збереження, поширення та примноження надбань української літератури і мистецтва, набутків літератури і мистецтва національних меншин України, сприяє перекладові творів української літератури іншими мовами і перекладу творів літератури інших народів українською мовою. НСПУ дбає про розвиток і захист української мови, збереження духовної спадщини минулого, для чого ініціює відповідні загальнодержавні програми, бере участь в їхній реалізації.

2.3. НСПУ може співпрацювати з письменницькими та іншими творчими організаціями, що діють в Україні і за її межами, здійснювати прямі міжнародні зв’язки із зарубіжними організаціями та асоціаціями письменників.

2.4. НСПУ провадить свою міжнародну діяльність на основі Закону України  «Про професійних творчих працівників та творчі спілки», інших законів України. НСПУ може безпосередньо здійснювати діяльність за межами України в інтересах держави та Спілки.

2.5. НСПУ в рамках чинного законодавства бере участь у громадсько-політичному житті України, відстоює принципи демократії, свободи слова, совісті, політичних поглядів і творчих методів, визнає пріоритетною свободу творчості, несумісну з адміністративним втручанням держави чи будь-якої політичної партії у творчий процес Спілки.

2.6. НСПУ видає газети, журнали, інформаційні матеріали, здійснює видавничу діяльність через власні видавництва та поліграфічну базу, може займатися спільною видавничою діяльністю з вітчизняними та зарубіжними літераторами, фондами і організаціями, пропагує у різних формах творчі надбання української літератури, співпрацює із засобами масової інформації.

2.7. НСПУ проводить творчі семінари, конференції, симпозіуми, літературні свята, фестивалі, ювілейні, громадсько-політичні заходи, міжнародні зустрічі письменників з метою розвитку культурного співробітництва, духовного взаємозбагачення народів.

2.8. НСПУ може входити  на правах колективного члена до інших громадських організацій і творчих спілок або кооперуватися з ними з метою здійснення своїх статутних цілей.

2.9. НСПУ вважає одним із своїх головних завдань плекання талантів, дбає про їхню творчу і соціальну захищеність. З цією метою НСПУ  активно працює з творчою молоддю, бере під свій правовий, творчий і моральний захист молодіжні літературні асоціації та об’єднання на території України, що виявляють бажання співпрацювати із Спілкою.

2.10. НСПУ оголошує творчі конкурси, засновує і присуджує літературні премії, висуває своїх кандидатів на відзначення державними нагородами та на присвоєння  почесних звань, на здобуття премій, представляє на отримання державних стипендій відповідно до законодавства України.

2.11. НСПУ є власником майна, майнових комплексів та об’єктів нерухомості, інших матеріальних і фінансових ресурсів, підприємств і друкованих органів Спілки письменників України, які вона мала станом на 24 серпня 1991 року як республіканська організація згідно зі Статутом колишньої Спілки письменників СРСР, надбала в результаті своєї господарської діяльності або набула на них право в інший законний спосіб.

 

ІІІ. ЧЛЕНСТВО В НСПУ

3.1. НСПУ діє на засадах індивідуального членства, Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» за територіальним принципом.

3.2. Членом НСПУ може бути громадянин України, іноземець та особа без громадянства, яка досягла віку 18 років – письменник, автор написаних і перекладених, надрукованих в Україні або за її межами чи поставлених на сцені, на радіо, телебаченні, в кіно літературних творів, які мають самостійну художню цінність, а також опублікованих літературно-критичних статей, праць і досліджень, що відзначаються ґрунтовністю мистецького аналізу й глибиною естетичної думки.

3.3. До НСПУ можуть бути прийняті як почесні члени письменники, що живуть за межами України і пишуть українською мовою або здійснюють переклади творів українських письменників іншими мовами чи перекладають світову літературу на українську мову.

3.4. Член НСПУ може належати до інших творчих спілок, діяльність яких не суперечить Статуту НСПУ.

3.5. Приймальна комісія НСПУ згідно з Положенням про прийом у члени НСПУ, затвердженим Правлінням НСПУ, розглядає і готує справи кандидатів для прийому в члени НСПУ, рекомендує їх шляхом таємного голосування. Рішення Приймальної комісії вважається прийнятим, коли за нього подано дві третини  голосів членів легітимного засідання Приймальної комісії НСПУ.

3.6. Прийом до НСПУ здійснює Правління Спілки за поданням Приймальної  комісії згідно з Положенням про Приймальну  комісію НСПУ.  Прийнятим вважається той, за кого подано більшість голосів від присутніх на засіданні членів Правління Спілки.

3.7.Членам НСПУ видається членський квиток встановленого зразка та значок.

3.8. Член НСПУ має право:

а) обирати керівні органи НСПУ та її обласних (територіальних) організацій і бути обраним до них;

б) після трирічного перебування в НСПУ рекомендувати для прийому до НСПУ  інших літераторів;

в)  вносити пропозиції, висловлювати і відстоювати свою думку з усіх питань, пов’язаних з діяльністю НСПУ;

г) отримувати всі відомості, пов’язані з діяльністю НСПУ і її виконавчих органів, від керівних та контролюючих органів НСПУ;

д) користуватися матеріальною підтримкою НСПУ;

е) утворювати творчі асоціації та об’єднання, що не суперечать даному Статуту;

є) апелювати до керівних органів Спілки , коли його право на свободу творчості і свободу друку порушується у державних органах, видавництвах, періодичних виданнях, на радіо й телебаченні, та в інших випадках.

3.9. Член НСПУ зобов’язаний:

а) дотримуватися вимог Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки», Статуту НСПУ;

б) брати участь у творчому, культурному та громадсько-політичному житті організації, сприяти вирішенню завдань НСПУ;

в) сплачувати вступний і щорічні членські внески (суму визначає Правління НСПУ). Щорічні членські внески залишаються у розпорядженні обласних (територіальних) організацій НСПУ.

3.10. При наданні письменнику або його сім’ї житла НСПУ з метою забезпечення умов для творчої діяльності письменника на підставі ст. 6 Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» порушує перед органами виконавчої влади питання про надання письменнику окремої кімнати (кабінету) або додаткової житлової площі розміром не менш як 20 кв. м., що оплачується в одинарному розмірі. Члени НСПУ мають право на додатковий соціальний захист, фінансову та іншу матеріальну допомогу, доплату до пенсій, користування будинками творчості і лікувально-оздоровчими закладами  НСПУ на пільгових умовах.

3.11. При несплаті письменником членських внесків протягом двох років обласна (територіальна) організація Спілки протокольно своїм рішенням порушує перед Правлінням НСПУ процедуру щодо виключення його з членів НСПУ.

3.12. Членство в НСПУ може бути припинене за власним бажанням письменника і відповідною заявою або виключенням письменника із Спілки за грубе порушення ним вимог цього Статуту. Недопустиме членство в НСПУ осіб, які ведуть антиконституційну, антидержавну діяльність, що підпадає під норми чинного законодавства України. Рішення про виключення із Спілки ухвалює Правління НСПУ за поданнням загальних зборів обласної (територіальної) організації НСПУ.

VІ. КЕРІВНІ ТА КОНТРОЛЮЮЧІ ОРГАНИ НСПУ І ЇХНІ ПОВНОВАЖЕННЯ

 

4.1. НСПУ має свої територіальні організації (осередки) в Автономній Республіці Крим, в областях та містах України.

4.2. В основу організаційної будови НСПУ покладено принципи виборності і колегіальності спілчанських структур усіх рівнів, їхньої періодичної звітності перед членами НСПУ.

4.3. Керівними органами НСПУ є:

а) з’їзд (загальні збори);

б) Правління;

в) Секретаріат;

г) голова Правління НСПУ.

4.4. Вищим органом Національної спілки письменників України є з’їзд (загальні збори),

які скликаються Правлінням НСПУ не рідше, ніж один раз на чотири роки.

4.5. У з’їзді беруть участь делегати від обласних (територіальних) організацій НСПУ. Норму представництва на з’їзді визначає Правління НСПУ.

Письменники, що присутні на з’їзді, але не були обрані його делегатами, мають право дорадчого голосу.

4.6. З’їзд (загальні збори) вважаються легітимними, коли в них беруть участь дві третини обраних делегатів.

4.7. З’їзд письменників України:

а) приймає, змінює або доповнює Статут НСПУ;

б) обговорює найважливіші питання розвитку літератури, діяльності НСПУ, участі письменників у літературному і громадському житті, використання майна та визначає перспективні напрямки роботи НСПУ;

в) заслуховує, обговорює і затверджує звіти Правління Спілки, Ревізійної комісії НСПУ, інших підрозділів, створених НСПУ, оцінює роботу НСПУ, її виконавчих і виборних органів;

г) обирає таємним голосуванням на альтернативній основі голову Правління НСПУ терміном на чотири роки.

Обраним вважається той, за кого подано половину голосів плюс один із числа делегатів з’їзду, що взяли участь у голосуванні. Якщо жоден із претендентів не набрав такої кількості голосів, на цьому ж з’їзді проводяться повторні вибори з двох кандидатів, що набрали найбільше голосів.

Перебування особи на посаді голови НСПУ обмежується двома термінами підряд;

д) Голова НСПУ не може поєднувати свою посаду з роботою в державних органах та з комерційною діяльністю.

е) обирає терміном на чотири роки простою більшістю голосів Правління Спілки в кількості не більше, ніж  60 осіб, а також Ревізійу комісію НСПУ.

є) ухвалює рішення про відчуження майна НСПУ;

є) ухвалює рішення про реорганізацію чи ліквідацію  НСПУ, які набувають чинності коли за них віддали голоси  2/3 делегатів з’їзду.

4.8. Позачерговий з’їзд може бути скликаний за рішенням Правління НСПУ, на вимогу не менше 1/3 членів Спілки або 1/3 обласних (територіальних) письменницьких організацій. Ініціативна група членів НСПУ звертається до Правління Спілки, реєструючи у Секретаріаті письмову заяву про це. Після підтвердження автентичності підписів Правління приймає рішення про місце і час (не пізніше, ніж через два місяці після реєстрації заяви) проведення позачергового з’їзду та норму представництва делегатів. Рішення позачергового з’їзду щодо переобрання або підтвердження повноважень керівних органів НСПУ є дійсними до наступного з’їзду.

4.9. При зменшенні чисельності членів НСПУ до 100 осіб замість з’їздів скликаються загальні збори членів НСПУ, які, керуючись нормами Закону України “Про професійних творчих працівників та творчі спілки”, вносять зміни і доповнення в цей Статут та реєструють їх у встановленому чинним законодавством України порядку.

4.10. Кількісний склад виборних органів та форма голосування визначаються з’їздами (загальними зборами) НСПУ.

4.11. Рішення по підпунктах а),  є), ж), є) пункту 4.7 Статуту НСПУ приймаються двома третинами голосів присутніх на з’їзді (загальних зборах) делегатів.

4.12. У період між з’їздами (загальними зборами)  вищим органом НСПУ є Правління НСПУ, до якого  входять голова Правління та за посадами затверджені Правлінням за поданням голови НСПУ заступники голови і секретарі НСПУ, голови обласних (територіальних) організацій та інші члени НСПУ, обрані з’їздом та кооптовані Правлінням до загальної кількості не більше 65 осіб. Обраний у період між з’їздами голова обласної (територіальної) організації кооптується до складу Правління замість перобраного керівника письменницької організації.

У міжз’їздівський період Правління НСПУ за поданням Секретаріату НСПУ кооптує  нових членів Правління замість вибулих.

4.13. Правління Спілки за поданням Секретаріату НСПУ скликається на засідання двічі на рік. Засідання вважається правочинним, коли в ньому бере участь не менше двох третин його членів. Рішення ухвалюються простою більшістю голосів членів Правління, присутніх на засіданні.

4.14.  Правління Спілки:

а) розглядає і вирішує найважливіші питання діяльності НСПУ,  за винятком тих, що належать до компетенції з’їзду (загальних зборів); у виняткових випадках за протокольним погодженням не менше двох третин обласних (територіальних) організацій вирішує питання відчуження майна НСПУ;

б) скликає позачерговий з’їзд письменників України з власної ініціативи чи на вимогу третини членів НСПУ або третини обласних (територіальних) організацій НСПУ;

в) за пропозицією голови НСПУ обирає заступників голови НСПУ  і секретарів НСПУ та кооптує їх і нових членів замість вибулих у склад Правління НСПУ;

Голова Київської організації НСПУ за посадою рішенням Правління НСПУ призначається одним із заступників голови Правління НСПУ та виконує ці обов’язки до складення повноважень голови Київської організації НСПУ;

г) у виняткових випадках, з наступним затвердженням на з’їзді НСПУ, вносить зміни і доповнення до Статуту НСПУ;

д) вирішує питання про вступ НСПУ до всеукраїнських, міжнародних організацій, а також про вихід із них;

е) ухвалює рішення про створення, реорганізацію або  ліквідацію обласних (територіальних) осередків НСПУ, а також постійних комісій НСПУ;

є) ухвалює рішення про створення, реорганізацію або  ліквідацію госпрозрахункових установ, організацій та підприємств і затверджує положення про їхню діяльність;

ж)  затверджує за поданням голови, штатний апарат НСПУ, в тому числі й на контрактній основі, та обласних (територіальних) організацій Спілки;

з) ухвалює щорічний кошторис НСПУ;

и) координує роботу підрозділів НСПУ, призначає і звільняє директора видавництва «Український письменник», схвалює рішення про призначення на посади головних редакторів друкованих та електронних органів, засновником (співзасновником) і власником (співвласником) яких є НСПУ, здійснює контроль за діяльністю всіх структурних ланок НСПУ;

і) ухвалює рішення про заснування видавництв, періодичних видань, спільних видань із зарубіжними асоціаціями і фондами;

ї) таємним голосуванням за рекомендацією Приймальної комісії НСПУ приймає нових членів НСПУ та за протокольним поданням обласних (територіальних) організацій розглядає питання про виключення з членів НСПУ.

4.15. Виконавчим органом Правління НСПУ є очолюваний головою НСПУ Секретаріат НСПУ, до якого входять голова, заступник (заступники) голови і секретарі НСПУ, які працюють на платній або безоплатній основі,  забезпечуючи виконання рішень з’їзду (загальних зборів) та Правління НСПУ.

4.16. Секретаріат НСПУ скликається на засідання головою НСПУ при необхідності, але не рідше двох разів на місяць, або на вимогу 1/3 його членів і  правочинний при наявності двох третин  його  членів.

Секретаріат НСПУ:

а) здійснює поточну  роботу НСПУ в період між засіданнями Правління НСПУ;

б) готує проекти постанов, угод (договорів)  положень, кошторисів, штатних розкладів, іншу документацію, опрацьовує  питання порядку денного і виносить їх на розгляд та затвердження Правлінням НСПУ;

в) організовує скликання засідання Правління Спілки;

г) забезпечує практичне виконання ухвалених з’їздом (загальними зборами) та Правлінням НСПУ рішень і документів;

д) готує і виносить на засідання Правління питання щодо  кооптування нових членів Правління НСПУ замість вибулих.

4.17. Рішення Секретаріату Правління НСПУ ухвалюються простою більшістю голосів.

4.18.  Голова НСПУ:

а). представляє Спілку в законодавчих і виконавчих органах України, у відносинах з громадськими і творчими організаціями України, а також у взаємовідносинах із спорідненими організаціями інших держав;

б). здійснює координацію роботи Правління НСПУ; 

в) пропонує Правлінню Спілки кількісний та персональний склад Секретаріату Правління НСПУ;   

г) керує роботою Секретаріату НСПУ;

д) має право першого підпису, відкриває рахунки в установах банку;

е) видає накази про прийом на роботу та звільнення співробітників апарату Спілки і його підрозділів після затвердження штатного розкладу та фонду заробітної плати Правлінням НСПУ;

є) візує угоди про оренду приміщень НСПУ після погодження їх з Секретаріатом  НСПУ та на підставі рішення Правління НСПУ;

ж) підписує після відповідного рішення з’їзду (загальних зборів) або Правління   НСПУ документи про відчуження майна Спілки.

4.19. Голова НСПУ має право призупинити рішення керівних органів обласних (територіальних) організацій НСПУ та посадових осіб центрального апарату  НСПУ у разі порушення ними чинного законодавства, Статуту НСПУ, статутів і положень організацій та структурних підрозділів Спілки до розгляду питання Правлінням НСПУ, а при потребі – з’їздом (загальними зборами) НСПУ.

4.20. За відсутності голови Правління НСПУ його функції виконує заступник голови або призначений наказом голови Правління НСПУ секретар Правління НСПУ. Голова Правління НСПУ має право скасувати прийняті ними за час його відсутності рішення.

4.21. У випадку подання головою Правління НСПУ  заяви про відставку, невиконання ним своїх службових обов’язків більше чотирьох календарних місяців або його смерті Правління Спілки приймає рішення щодо проведення позачергового з’їзду (загальних зборів) у тримісячний термін.

4.22. Керівники і члени керівних органів НСПУ та її структурних підрозділів не мають права використовувати матеріальну базу Спілки для заснування приватних підприємств та їх утримання і діяльності за рахунок коштів Спілки.

4.23. Контролюючим органом Спілки є Ревізійна комісія НСПУ, яка обирається з’їздом (загальними зборами)  і звітує перед ними. 

4.24. До компетенції Ревізійної комісії НСПУ входить контроль за виконанням цього Статуту; рішень з’їздів (загальних зборів)  НСПУ, Правління Спілки; перевірка фінансово-господарської діяльності НСПУ.  Ревізійна комісія має право перевіряти роботу всіх ланок НСПУ та її органів управління, підприємств, друкованих органів, видавництв, виносячи результати перевірки на обговорення з’їзду (загальних зборів)  та Правління Спілки.

№ 4.25. Члени Ревізійної комісії НСПУ мають право брати участь у засіданнях Секретаріату і Правління Спілки з правом дорадчого голосу.

4.26. Принцип роботи Ревізійної комісії НСПУ поширюється на відповідні комісії обласних (територіальних) організацій НСПУ.

 

V. ОБЛАСНІ (ТЕРИТОРІАЛЬНІ) ОРГАНІЗАЦІЇ НСПУ

 

5.1. Обласні (територіальні) організації НСПУ створюються групою професійних творчих працівників – членів НСПУ, які досягли віку 18 років, у складі не менш як 20 осіб за територіальним принципом на установчих зборах. Вони здійснюють статутні завдання НСПУ на терені свого регіону; функціонують на засадах самоуправління при підтримці їх організаційно-творчої, фінансово-господарської діяльності з боку НСПУ та місцевих органів влади.

5.2. Рішення установчих зборів обласних (територіальних) організацій НСПУ про їх створення та загальних зборів (конференції) про їх ліквідацію, а також їхні Положення затверджуються Правлінням НСПУ та підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку. З моменту реєстрації територіальний осередок набуває статусу юридичної особи. Рішення про ліквідацію може бути оскаржене до з’їзду (загальних зборів) НСПУ чи в суді.

5.3. Обласні (територіальні) організації НСПУ у своїй діяль­ності керуються Законом України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки», цим Статутом та своїми Положеннями,  що не суперечать нормам чинного законодавства України.

5.4. Обласні організації НСПУ скликають загальні збори своїх членів не рідше одного разу на рік. Порядок їхнього скликання визначається Положеннями цих організацій.

5.5. Звітно-виборні загальні збори в обласних організаціях НСПУ про­водяться не рідше одного разу на чотири  роки.

5.6.  Загальні збори в обласних організаціях НСПУ є легітимними, якщо в них беруть участь 50 відсотків членів організації  + 1 член організації.

5.7. Обласні організації НСПУ на звітно-виборних загальних збо­рах обирають голову, Правління та Ревізійну комісію.

5.8. Київська організація НСПУ скликає щорічну звітну та раз у чотири роки звітно-виборну конференцію делегатів від утворених нею творчих об’єднань за встановленою Правлінням Київської організації квотою. Члени Київської організації НСПУ, які не обрані делегатами конференції, мають право брати участь в її роботі з правом дорадчого голосу.

5.9. Перебування особи на посаді голови обласної (територіальної) організації НСПУ не повинно перевищувати двох термінів підряд.

5.10. Рішення на загальних зборах (конференції) обласних (територіальних) організацій НСПУ приймаються простою більшістю голосів присутніх повноважних учасників (делегатів) шляхом відкритого голосування, а обрання голови організації та рекомендації літераторів для вступу до НСПУ – шляхом таємного голосування. У випадку рівної кількості голосів «за» і «проти» вирішальним є голос головуючого на зборах (конференції).

5.11. Обласні (територіальні) організації  НСПУ можуть створювати свої первинні організації за територіально-виробничим принципом без права юридичної особи при наявності у них не менше трьох членів НСПУ.

5.12. В період між з’їздами обласні (територіальні) організації НСПУ рішенням загальних зборів (конференції) або Правлінь надають Правлінню НСПУ своє протокольне погодження на продаж та оренду майна НСПУ.

5.13. Правління НСПУ приймає рішення про ліквідацію обласних (територіальних) організацій за рішенням їхніх зборів (конференції)  або у випадку порушень ними Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки»  і Статуту НСПУ. Рішення може бути оскаржене до з’їзду (загальних зборів) НСПУ або в суді.

 

VІ. ПРАВОВИЙ СТАТУС, ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ,

МАЙНО І КОШТИ НСПУ

 

6.1. НСПУ є юридичною особою, має повну фінансову самостійність, вільно розпо-ряджається власними коштами, має свою символіку, поточні рахунки в банку, круглі печатки, емблеми, штампи зі своїми найменуванням, зразки яких затверджуються Правлінням НСПУ.

6.2. НСПУ може від свого імені на основі чинного законодавства набувати майнові та інші немайнові права на території України і за її межами.

6.3. У власності, володінні, користуванні, оперативному управлінні, в оренді НСПУ та її організацій і установ можуть бути в установленому порядку будинки творчості,  лікувально-оздоровчі заклади, споруди, приміщення, автотранспорт, обладнання, інвентар, майно видавничого, просвітницького та іншого призначення, грошові кошти, акції, цінні папери та інше майно, необхідне для забезпечення статутної діяльності НСПУ.

6.4. НСПУ має право в рамках чинного законодавства України здійснювати господарську, видавничу, поліграфічну, комерційну, благодійну  та іншу не заборонену законом діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій зі статусом юридичної особи та благодійних  фондів, необхідних для виконання статутних завдань НСПУ, в порядку, передбаченому чинним законодавством України; орендувати та здавати в оренду, надавати в оперативне управління та користування власне майно і кошти в рамках чинного законодавства України.

6.5. Відчуження майна НСПУ проводиться згідно з рішенням з’їзду (загальних зборів) або згідно з п. а) ст. 4.14  цього Статуту рішенням Правління НСПУ. (?)

6.6. Для здійснення діяльності господарських структур і підприємств Спілки Правління НСПУ за поданням його голови затверджує Положення про Господарський відділ НСПУ з правом юридичної особи на чолі з заступником голови НСПУ з господарської діяльності,  його штат і фонд заробітної плати та матеріального стимулювання.

6.7. Заступник голови  НСПУ з господарської діяльності та очолюваний ним відділ підзвітні й підконтрольні голові, Секретаріату, Правлінню, з’їзду (загальним зборам) НСПУ, а також Ревізійній комісії НСПУ.

6.8. НСПУ може одержувати фінансову допомогу з Державного бюджету України.

6.9. НСПУ не несе відповідальності за майнові зобов’язання обласних (територіальних) організацій НСПУ, і заснованих нею підприємств, організацій та фондів, а останні не є відповідальними у майнових зобов’язаннях НСПУ.

6.10. НСПУ, її організації, підприємства, заклади й установи при обкладанні державними і місцевими податками можуть користуватися пільгами у відповідності з чинним законодавством України.

6.11. Кошти НСПУ становлять:

а). вступні й щорічні членські внески;

б). фінансування з Державного бюджету України,

в). надходження від оренди майнових комплексів, будівель і приміщень,  від діяльності будинків творчості письменників, лікувально-оздоровчих закладів та інших створених НСПУ підприємств, друкованих органів тощо;

г).  пожертвування від вітчизняних установ, закладів, підприємств і організацій або фізичних осіб, що підтримують діяльність НСПУ;

д). (є)  кошти  від іноземних фірм, спільних із зарубіжними партнерами підприємств, фондів і організацій; спонсорів та приватних осіб;

е). інші не заборонені чинним законодавством України надходження.

6.12. Кошти НСПУ використовуються для здійснення її статутних завдань і положень, для оплати праці штатних працівників НСПУ, на різні форми виплат матеріальної винагороди чи допомоги членам НСПУ та штатним працівникам, на соціальний захист письменників, на зміцнення матеріально-технічної і соціальної бази, утримання приміщень центрального апарату НСПУ та його підрозділів, на допомогу обласним (територіальним) організаціям НСПУ, на розвиток виробничої, у тому числі видавничої, рекламно-пропагандистської діяльності, на благодійні та інші спілчанські заходи і потреби у рамках чинного законодавства України.

6.13. НСПУ, створені нею підприємства, установи та організації зобов’язані вести оперативний і бухгалтерський облік, статистичну звітність в установленому законом порядку.

6.14. Порушення законодавства України про професійних творчих працівників та творчі спілки тягне за собою дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.

 

VІI. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НСПУ

 

7.1.Припинення діяльності НСПУ здійснюється шляхом реорганізації або ліквідації. Рішення приймається  двома третинами  голосів присутніх на легітимному з’їзді делегатів (учасників загальних зборів) НСПУ, а також у випадках, передбачених чинним законодавством України.

7.2. При реорганізації НСПУ її активи  і пасиви, права і обов’язки переходять до організації-правонаступниці, в яку реорганізовано НСПУ.

7.3. У разі ліквідації  НСПУ питання про її кошти і майно вирішує Ліквідаційна комісія, яку утворює з’їзд із числа членів НСПУ.

7.4. Кошти і майно, які залишилися після ліквідації НСПУ, можуть бути використані лише на цілі, пов’язані з розвитком відповідної галузі культури та мистецтва.